درباره مجموعه انگلیسی نوین

هولدینگ انگلیسی نوین با محوریت آموزش تخصصی زبان انگلیسی و بخش های انگیزشی کاملا هدفمند، از چندین بخش تشکیل شده و فعال در حوزه آموزش داخلی و بین المللی می باشد. تیم های مجرب این مجموعه که تماما دانش آموختگان همین مجموعه هستند، پایه گذار انگلیسی نوین در کشور بوده و در بزرگترین مراکز داخلی و بین المللی و دانشگاهی کشور در حال فعالیت هستند.

نحوه فعالیت و چارت سازمانی مجموعه انگلیسی نوین نیز به شرح ذکر شده می باشد:
فهرست